Ekip 98 Holding
EKИП-98
ХОЛДИНГ АД
За нас
Новини
Финанси

ЕКИП-98 Холдинг АД е регистрирано с решение № 1 от 07.11.1996г. по ф.д. №12895/1996г. от Софийски градски съд като „ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД ЕКИП” АД, с предмет на дейност придобиване на акции от предприятия, предложени за приватизиране по реда на глава 8 от ЗППДОП срещу инвестиционни бонове, управление и продажба на тези акции, инвестиране в ценни книжа и други елементи, с капитал 111 898 000лева, разпределен в 111 898 поименни акции с право на глас. Дружеството е регистрирано с двустепенна форма на управление със следните органи:

НАДЗОРЕН СЪВЕТ от пет члена в състав: Ангел Илиев Йочев, Валери Лазаров Караджинов, Димитър Петров Райчев, Стоян Николов Димитров и Стефан Кирилов Бахчеванов;

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ от три члена в състав: Русян Димитров Костов, Стефан Великов Христов и Милко Георгиев Ачев.

През 1998г. с решение № 2 от 03.04.1998г. СГС вписа следните промени за дружеството:

•  Промяна в наименованието, което става „ЕКИП-98 Холдинг” АД;

•  Увеличение на капитала от 111 898 000 лева на 140 000 000 лева, чрез издаване на нови 28 102 броя поименни акции с номинална стойност 1 000лв всяка една;

•  Промяна в предмета на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване,оценка, оценка и продажба на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва;

•  Заличаване на Милко Георгиев Ачев като член на УС и впиване на Йордан Стоев Георгиев като член на УС;

През 2000г. СГС се произнесе с две решения касаещи нашия холдинг, а именно:

Решение № 3 от 17.02.2000г., с което се вписаха следните промени:

•  Вливане на „ПОФ Закрила” АД в „ЕКИП-98 Холдинг” АД

•  Вписа се прекратяване без ликвидация на ПОФ „Закрила”АД

•  Деноминиране на капитала на „ЕКИП-98 Холдинг” АД от 140 000 000лева на 140 000 лева, разпределен в 140 000 броя акции с номинална стойност 1лев всяка.

•  Вписа се увеличение на капитала на холдинга от 140 000 лева на 190 006 лева, чрез издаване на нови 50 006 броя поименни акции с право на глас и ном.с-ст 1лев всяка, разпределен в 190 006броя поименни акции с номинална стойност 1лев всяка.

Решение № 4

•  Вписа се намаление на капитала от 190 006лева на 180 006 лева, разпределен в 180 006 броя акции с номинална стойност 1лев всяка, чрез обезсилване на 10 000 броя акции.

•  Заличи се като член на УС Стефан Великов Христов

•  Вписа се като член на УС Димитър Петров Райчев

•  Заличиха се като членове на НС Димитър Петров Райчев и Стефан Кирилов Бахчеванов

•  Вписаха се като нови членове на НС-Стефан Великов Христов и Валери Любенов Йорданов

През 2003г. СГС вписа следните промени с решение № 5 от 09.07.2003г.:

•  Заличи като член на УС Росен Бойков Русков

•  Вписа като член на УС Валентина Любомирова Жисова

Решение №6 от 25.04.2006г.

•  Заличава като член на УС Русян Димитров Костов, поради смърт.

•  Вписа като член на УС Николай Георгиев Николов

•  Вписа като Председател на УС Димитър Петров Райчев.

В момента дружеството има НС в състав:

Ангел Илиев Йочев

Валентина Любомирова Жисова

Николай Георгиев Николов